ÚvodO nás ...KrúžkyPripravujemeZ našej činnostiArcheologická expozíciaDokumentyKontakt
 
 
Dokumenty > Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015
     
   

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015 (pdf-verzia)

            

CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  Š A Ľ A

SPRÁVA 

O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ

ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH  

A PODMIENKACH 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO  ZARIADENIA

ŠKOLSKÝ   ROK  :  2014/2015

 

1. ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O ZARIADENÍ :

 

 

             Názov  zariadenia :  Centrum voľného času

             Adresa: M. R. Štefánika 12,  927 01  Šaľa        

             Telefón : 031 770 3320

             E - mail :  cvc@cvcsala.sk

             WEB: www.cvcsala.sk

 

             Zriaďovateľ:                 Mesto  Šaľa

             Riaditeľ  CVČ:              Ing. Michal Malárik

             Zástupca  riaditeľa:     Mgr. Alena Demková

                  Výchovný jazyk:          slovenský 

 

Rada školského zariadenia:  

                         Počet členov:       9

Predseda  školskej  rady: Mgr. Radka Putzová

 

2. POČET  KRÚŽKOV  A ČLENOV 

            

K 15. septembru 2014 CVČ zaregistrovalo 936 Žiadostí o prijatie do  53 záujmových útvarov   v  CVČ. Z toho do 15 rokov bolo prijatých 588 žiadostí a 348 nad 15 rokov.

 Počet  záujmových  útvarov v školskom roku  2014/2015:   53  z toho interní zamestnanci viedli - počet  krúžkov:      34   z toho externí  zamestnanci viedli  - počet  krúžkov:  19         Zápis do  krúžkov – stav k 15. 09. 2015:

 

             Počet  členov  v záujmových útvaroch  k 15. 09. 2015:        1244

             Z toho do 15 rokov:                                                                          949

                                    

 

            Počet  krúžkov v školskom roku 2015 /2016:                                               z toho interní zamestnanci vedú – počet krúžkov:     36        

                         z toho externí zamestnanci vedú – počet krúžkov:    35

 

 

3. ZAMESTNANCI  CVČ

 

Od 1. 10.2014 ukončila pracovný pomer Mária Kučelatová dohodou, od 1. 11. 2014 do predčasného dôchodku odišiel Ján Kormoši, od 30. 9. 2014   ukončila pracovný pomer Zita Šípková dohodou, Mgr. Radka Putzová a Mgr. Marcela Haboráková pokračujú v čerpaní materskej dovolenky. Od 1. 10. 2014 nastúpila do CVČ na celý úväzok  Mgr. Ľudmila Boltenková.

Stav k 15. 10. 2014 :

Počet vychovávateľov : interní zamestnanci 7 (z toho 2 na materskej dovolenke)

Počet vychovávateľov : externí zamestnanci : 5

Celkový počet  zamestnancov k 30. 06. 2015:                        

 

       Zamestnanci  CVČ:                                                    11   z toho pedagogickí zamestnanci:                         6                            nepedagogickí zamestnanci:                       5                          z toho zamestnanci v administratíve:        1                         prevádzkoví zamestnanci:                      4 

 

4. KVALIFIKOVANOSŤ  A ODBORNOSŤ  PEDAGOGICKÝCH  INTERNÝCH ZAMESTNANCOV

 

Plne  kvalifikovaných pedagogických zamestnancov:  6

 

5. ĎALŠIE  VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV  

 

Podľa § 153 zákona č. 311/ 2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c/ zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Centrum voľného času v Šali má vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania. 

               V rámci  plánu kontinuálneho vzdelávania  pedagogických zamestnancov  CVČ  Šaľa v školskom roku 2014/2015  jeden pedagogický zamestnanec absolvoval  I. atestáciu pre vychovávateľa a jeden pedagogický zamestnanec absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie k II. atestácii pre vychovávateľa.

Centrum sa zapojilo i do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. V rámci projektu CVČ získalo interaktívnu tabuľu Hitachi, projektor, vrátane príslušenstva a aplikačného softvéru . Dvaja pedagogickí zamestnanci sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnili na akreditovanom vzdelávaní v rámci Národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. (Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – Projekt financovaný zo zdrojov EÚ).  Záverečnú prezentáciu „Návrh vlastnej pedagogickej/odbornej činnosti s využitím konkrétnej aktivizujúcej metódy, alebo konkrétnej interaktívnej digitálnej pomôcky, alebo audiovizuálneho obsahu absolvujú v septembri 2015. 

Pre prácu v centre je vypracovaný  Výchovný program CVČ. Výchovný program sa  stal základným dokumentom centra, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovnovzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť v centre.

Špecifikom centra je, že na rozdiel od ostatných výchovno-vzdelávacích zariadení :

-          zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť predovšetkým pre deti a mládež, ktoré sa vzdelávajú v základných a stredných školách, a tak sa pripravujú na budúce povolanie, ale aj pre ich rodičov a iné osoby do veku 30 rokov,

-          rozvíja kompetencie detí určené v štátnom vzdelávacom programe,

-          realizuje širší okruh činností (napr. prázdninové a príležitostné činnosti, súťaže, olympiády, poradenské činnosti, voľnočasové aktivity pre verejnosť a pod.), - výchovnovzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci (vychovávatelia centra), externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci.

Centrum si vo výchovnom programe vymedzuje vlastné ciele a poslanie výchovy. Tieto ciele sú v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania deklarovanými v školskom zákone.

 

6. AKTIVITY  A PREZENTÁCIA  CVČ  NA  VEREJNOSTI

              6.1    Aktivity počas školského roka 2014/2015

SEPTEMBER  2014

 

1.      CVČ: Nábor  do krúžkov.

2.      DEM: 20. september 2014 - Vystúpenie Divadelného súboru Materinky na spoločenskom večeri v Kultúrnom dome Veča k 40. Výročiu výstavby tohto kultúrneho zariadenia. Materinky uviedli hru A. Demkovej Ako zajko do Afriky putoval v réžii V. Kozaňáka, účasť 110 deti, mládež, dospelí

3.      KOR: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, návštevy stálej expozície :108 návštevníkov 

4.      DEM: 18. september 2014Spolupráca s J. Feketeovou z DS Materinky, príprava a realizácia  Besedy, čítačky a motivačnej prednášky  so spisovateľom Pavlom Harixom Baričákom v CVČ : 120 návštevníkov (mládež a dospelí)

5.      DEM: 20. september 2014: Účasť 6 členov DS Materinky na podujatí Beh nočnou Šaľou 

6.      CVČ: Celomestské podujatie „Historickou Šaľou s tatom a mamou.“ Do organizácie tohto podujatia sa zapojili všetci pedagogickí zamestnanci CVČ (garant podujatia:  Mgr. Jankechová) a členovia archeologického krúžku pod vedením J. Kormošiho. Podujatie pre rodičov s deťmi, približne 30 rodinných tímov, 90 účastníkov, 7 stanovísk  

OKTÓBER 2014

 

1.      KRA, JAN:3. október 2014 Podujatie pre MŠ Budovateľská „Historickou Šaľou“, účasť 24 detí

2.      DEM:  16.- 19. október 2014 Sústredenie Materiniek a členov divadla ŠOK, príprava nového predstavenia Hrad a Vodnícka rozprávka, 21 účastníkov mládež a dospelí.

3.      KOR: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, 101 návštevníkov

4.      DEM: 3.- 4. október 2014 Účasť členov DS Materinky a Divadlo ŠOK na Celoslovenskom podujatí 48 HOUR Film Project Bratislava, príprava a realizácia 2 krátkych Filmov Stopa- žáner sci-fi, a Meno zabíja- žáner horor  .  Filmári z celého Slovenska súťažili o nakrútenie najlepšieho krátkeho filmu za 48 hodín. Víťazný film bude súperiť s filmami z celého sveta o titul „Najlepší 48 Hour Film roka 2014". Tím divadla ŠOK KEKS Production získal troch Oskarov: Za najlepší strih, za najlepšie použitú postavu a za najlepšiu kameru.

5.      KRA: 18. 10.2014 „Sobota bez nudy v CVČ“ – celodenné aktivity.

6.      JAN, KRA: 25.október 2014 Sobotňajšie dopoludnie v CVČ, tvorivé dielne „Jeseň – pani bohatá, farbí listy do zlata“, výroba jesenných dekorácií

7.      DEM, CVČ: 31. október 2014 Realizácia podujatia Svetlonos, garant podujatia Mgr. Demková, cieľom  bolo priblížiť ľudové zvyky a tradície na Slovensku a spoznanie ďalších troch slovenských  mytologických bytostí (Perun, Baba–Jaga, Vodník). Zamerať sa na jeden zo zvykov – jesenný zvyk vyrezávania tekvičiek. Upevniť poznatky detí o ľudových tradíciách , motivácia detí k aktivitám s tematikou ľudových tradícií, 120 účastníkov – deti a rodičia.

8.      SUD: 31.október 2014 Vystúpenie s divadelným krúžkom Tiptopáčik pri CVČ Šaľa s divadielkom Tekvičky v réžii P. Sudorovej.

9.      CVČ: Jesenné prázdniny 30.- 31. október 2014 Denné aktivity v CVČ. 

NOVEMBER 2014

 

1.      KRA, JAN: 7. november 2014 Podujatie pre MŠ Okružná „Historickou Šaľou“

2.      KRA, JAN: 14. november 2014 Podujatie pre MŠ 8. Mája „Historickou Šaľou“

3.      KRA, JAN: 21. november 2014 Podujatie pre MŠ Murgašova „ Historickou Šaľou“

4.      DEM: Účasť divadelných súborov ŠOK a Materinky na Divadelnom karnevale v SD Veča.

5.      KOR: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, 77 návštevníkov stálej expozície

6.      DEM: MPC, skúšky, získanie I. kvalifikačného stupňa

7.      JAN: 22. november 2014 Sobota bez nudy v CVČ s Mgr. Jankechovou, účasť 11 detí

8.      KRA: 29. november 2014 Sobota bez nudy s Bc. Krajčírovou, pečenie lineckého cesta, tvorivé dielne, účasť 8 detí

DECEMBER 2014

 

1.      DEM: Vystúpenie Materiniek v bábkovej sále MsKS na podujatí Tvorivý čin roka

2.      KRA, JAN, SUD: Podujatie Mikuláš  v CVČ a v Organizácii sociálnej starostlivosti pre deti zo Spojenej školy, pre deti z krúžku Hopkanie s mamičkami    

3.      DEM: Spolupráca s Galériou FOCESA  Šaľa – fotografovanie s Materinkami.

4.      CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, 36 návštevníkov stálej expozície archeologického krúžku

5.      DEM: Divadelný súborom Materinky odohral 5 predstavení v rámci Vítania Zimy a podujatí Mikuláš v Galante, Močenku a v Šali, predstavení  sa zúčastnilo 350 detí a rodičov

6.      JAN: 29. – 30 . decembra 2014  Stolný tenis, účasť 9 detí a mládeže

7.      MAL, CVČ: Spolupráca so študentmi Gymnázia J. Fándlyho v Šali na projekte v rámci KomPrax – podujatie „Maľovanie telom“, účasť 40 študentov

8.      DEM, SUD: Podujatie pre rodiny členov divadelných súborov Tiptopák a Tiptopáčik s ukážkami divadelných predstavení A. Demkovej a P. Sudorovej, „ Divadelné Vianoce 2014“, účasť 90 detí a rodičov

JANUÁR 2015

 

1.      KRA,JAN: 24. január 2015 Piatkové podujatie pre MŠ – téma fašiangy, 29 detí

2.      KRA,JAN: 25. január 2015  Celodenné aktivity „Sobota bez nudy v CVČ“, 6 detí

3.      CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu. Stálu expozíciu videlo 25 návštevníkov v priebehu mesiaca január .

4.      JAN: 07. január 2015  Korčuľovanie na štadióne pre členov ZÚ, 10 detí

5.      MAL: 25. január 2015 Spolupráca so ZŠ Ľ. Štúra, mládežnícke podujatie v rámci projektu združenia NOM.

FEBRUÁR 2015

 

1.      KRA, JAN, MAL: 2. február 2015  V rámci polročných prázdnin a v rámci denných aktivít sa uskutočnilo podujatie „Chceš sa zoznámiť s hlinou“. Na podujatí sa zúčastnilo 8 detí v rámci denných aktivít a 25 detí a rodičov. CVČ spolupracovalo s výtvarníčkou pani Danielou Slimákovou.

2.      CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, 29 návštevníkov.

3.      DEM, MAL: 24. február 2015 Najkrajšia žiacka knižka – program DS Materinky, spolupráca so SŠÚ Šaľa.

4.      JAN, KRA: 13. február 2015 Fašiangové predpoludnie pre MŠ, účasť 24 detí

5.      JAN, KRA: 20. február 2015 Piatkové predpoludnie pre MŠ s témou „ fašiangy“, účasť 26 detí

6.      KRA, JAN: 14. február 2015 „Sobota bez nudy v CVČ“, účasť 8 detí.

7.      KRA, JAN: 21. február 2015 Celodenné aktivity v rámci podujatia „Sobota bez nudy v CVČ“, účasť 8 detí

8.      MAL, CVČ: 22. február 2015 Spolupráca s mestskou organizáciou Šalianske ľadové medvede na podujatí „Zimné plávanie vo Váhu v Šali“, účasť 110 mládež a dospelí, 60 účastníkov plávania

9.      DEM: Spolupráca s MsÚ a s Galériou Focesa (moderovanie, recitovanie) na vernisáži výstavy Poetický stav slovom a obrazom – Jozef Javurek, z fotografickej a básnickej tvorby. Ivona Matejková, rod. Javureková „Obrazy inšpirované krajinou a abstrakcie na plátnach“, účasť 70 mládeže a dospelých

10.  DEM: 27. február 2015 príprava programu a vystúpenie na podujatí „ 22 rokov dobrovoľníckej činnosti a 8 rokov Minibodky v Šali, účasť 110 detí, mládeže a dospelých

11.  DEM: 24. februára 2015 Vystúpenie s divadelným súborom Materinky pre MŠ P.J. Šafárika s predstavením Cirkus, účasť 45 detí 

MAREC 2015

 

1.      DEM: 7. – 8.  marec 2015 Celodenné sústredenie divadelného súboru Materinky v CVČ. Príprava na regionálnu súťažnú prehliadku Javiskový škriatok. Príprava hry Ako zajko do Afriky putoval, účasť 11 členov súboru Materinky

2.      CVČ: 2. – 6. marec 2015 Jarné celodenné aktivity v CVČ.

3.      DEM: 20. marec 2015 Vystúpenie DS Materinky na XXII. ročníku  Šaliansky Maťko s hrou Aleny Demkovej „Ako zajko do Afriky putoval“ na motívy J. C. Hronského.

4.      CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, 36 návštevníkov.

5.      KRA, JAN: 13. marec 2015 „Rozprávkové čítanie“ pre MŠ, podujatie pri najväčšej knihe v Šali v rámci mesiaca knihy, účasť 65 detí.

6.      DEM, MAL: 13. marec 2015 Regionálna prehliadka a súťaž detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti „Javiskový škriatok“. Účasť divadelného súboru Materinky s hrou A. Demkovej Ako zajko do Afriky putoval, Diplom a postup na krajskú súťaž.

7.      KRA: 14. marec 2015 Celodenné aktivity v CVČ v rámci podujatia „Sobota bez nudy v CVČ“, 8 detí

8.      JAN: 21. marec 2015: Celodenné aktivity v rámci podujatia „Sobota bez nudy v CVČ“, 9 detí

9.      KRA, JAN: 20. marec 2015 „Rozprávkové čítanie“ pre MŠ Budovateľská, MŠ P. J. Šafárika a ŠKD Ľ. Štúra, účasť 72 detí

10.  DEM: 23. marec 2015 “Rozprávkové čítanie“ pre ŠKD J. Murgaša Šaľa, účasť 28 detí

11.  KRA, JAN: 27. marec 2015  „Rozprávkové čítanie“ pre deti zo Spojenej školy v Šali, pre klientov DSS Šaľa, pre MŠ 8. Mája, pre ŠKD Ľ. Štúra, počet účastníkov : 115

12.  DEM: 27. marec 2015  Spolupráca s Okresnou knižnicou v Galante na podujatí „Noc s Andersenom“, divadelný súbor Materinky predstavil deťom dielo J. C. Hronského a zahral hru Ako tajko do Afriky putoval, účasť  95 detí

13.  DEM, MAL: 18. marca 2015  Celoslovenská vernisáž detských prác v rámci 16. ročníka výtvarnej súťaže Karola Ondreičku. CVČ zaslalo do tejto súťaže výtvarné práce svojho člena divadelného súboru Materinky Michala Demka , ktorý obdržal Čestné uznanie a jeho práce boli súčasťou výstavy v priestoroch SPP Bratislava.

14.  DEM, MAL: 29. marec 2015 Festival amatérskeho divadla v kultúrnom dome Párovské háje. Organizátorom bolo  Krajské osvetové stredisko Nitra a pozvanie na účinkovanie dostal divadelný súbor Materinky, ktorý na festivale vystúpil s hrou Ako zajko do Afriky putoval, účasť 120 detí, mládeže a dospelých

15.  KRA: 31. marec 2015 „Rozprávkové čítanie“ pre Spojenú školu, účasť 40 detí.

16.  DEM:  31. marec 2015 „Vynášanie Moreny“ a slovenské rozprávky a rozprávkové bytosti. Divadelný súbor Materinky vystúpil s dvoma predstaveniami na Ranči na Striebornom jazere v Galante pre deti z regiónu Šaľa a Galanta, predstavenia videlo 394 detí  

APRÍL 2014

 

1.      MAL, DEM, SUD: 2. apríl 2015  „Maľovanô vajíčko“ , podujatie v rámci „zeleného štvrtku“. Podujatie pre rodiny s deťmi. Trojgeneračné stretnutie detí, rodičov a starých rodičov. Maľovanie kraslíc, drôtované a háčkované kraslice, pletenie korbáčov, interaktívne divadielko, účasť 52 detí, mládeže a dospelých.

2.      DEM: 8. apríl 2015  Spolupráca s Mgr. Art. Miroslavom Regitkom a Mestskou knižnicou v Piešťanoch na programe k Vernisáži M. Regitka. Divadelný súbor Materinky uviedol hru Aleny Demkovej  „Zabudnutá škola kúziel“, účasť 110 detí

3.      DEM: 14. 15. apríl 2015  Účasť na krajskej prehliadke a súťaži detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti v rámci Nitrianskeho kraja. Zúčastnil sa divadelný súbor Materinky, získal II. miesto a postup na Celoštátnu prehliadku Divadlo a deti do Rimavskej Soboty, účasť  9 divadelných súborov, predstavenie Ako zajko do Afriky putoval videlo 150 divákov

4.      CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, 23 návštevníkov.

5.      KRA, JAN: 17. apríl 2015  Podujatie pre MŠ v rámci piatkov pre MŠ, „Historickou Šaľou“, účasť 8 detí

6.      KRA, JAN:  18. apríl 2015, celodenné denné aktivity v rámci podujatia „Sobota bez nudy v CVČ“, účasť 11 detí

MÁJ 2015

 

1.      DEM: 8. máj 2015  Účasť Divadelného súboru Materinky na podujatí Zoznámme SA – prezentácia občianskych združení mesta Šaľa, A. Demková – moderovanie podujatia a vystúpenie pre deti, záštitu nad podujatím mal primátor mesta Šaľa J. Belický.

2.      SUD: 09. máj 2015 Míľa pre mamu – spolupráca na celomestskom podujatí s Materským centrom Mamy mamám. Účinkovanie krúžku CVČ Hopkanie s mamičkou pod vedením Petry Sudorovej, účasť 50 detí a mamičiek

3.      KOR, MAL, DEM: 16. – 17. máj 2015  Noc múzeí a galérií pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.  Dvojdňový program v CVČ pre deti a rodičov s možnosťou strávenia noci priamo v centre a v stálej expozícii archeologického krúžku. Program pripravili členovia archeologického krúžku a súčasťou bolo aj vystúpenie divadelného súboru Materinky „Šalianske mátohy a strašidlá“, (197 účastníkov)

4.      KRA: 31. máj 2015 Rakúsky beh žien. Účasť členiek záujmového útvaru Nordic walking.

5.      DEM: 01. máj 2015  Celodenné účinkovanie členov divadelného súboru Materinky – spolupráca s EN Parkom spoločnosti SUZUKI Šaľa, vystúpenie a celodenné interaktívne hry a súťaže na stanoviskách, zumba pre najmenších s Kikou, účasť  200 detí, mládeže a dospelých 

6.      CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, Nocmúzeí a galérií - 270 návštevníkov

7.      JAN: 16. máj 2015  Denné aktivity v rámci podujatia „Sobota bez nudy v CVČ“

8.      KRA: 23. máj 2015  Denné aktivity v rámci podujatia „Sobota bez nudy v CVČ“

9.      DEM: 16. máj 2015  Vystúpenie s divadelným súborom Materinky na Večianskych slávnostiach – parkovisko TESCO, predstavenie videlo 150 detí a rodičov

10.  DEM: 16. máj 2015  Spolupráca s Poľovníckym združením Drop Neded, účinkovanie na dňoch obce Neded, predstavenie súboru Materinky videlo 90 detí a rodičov

11.  DEM: 16. máj 2015  Vystúpenie divadelného súboru Materinky v rámci podujatia „Noc múzeí a galérií“ s interaktívnym predstavením A. Demkovej „Šalianske mátohy a strašidlá“

12.  DEM: 23. máj 2015, spolupráca s Divallom Tesáre, vystúpenie v Kultúrnom dome Tesáre s hrou Ako zajko do Afriky putoval, 220 detí, mládeže a dospelých

13.  JAN: 5. a 13. máj 2015: Vystúpenia členov krúžku anglického jazyka pri CVČ v MŠ J. Murgaša, účinkovalo 47 detí

14.  JAN: 27. máj 2015  Prezentácia práce krúžkov anglického jazyka v MŠ P. J. Šafárika v rámci podujatia MŠ Deň matiek

15.  JAN, KRA: 22. máj 2015  „Tipko a Topka na cestách“, téma: Dopravná výchova predškolákov netradičnou formou, pre MŠ  P. J. Šafárika a pre MŠ Budovateľská, zúčastnilo sa 42 detí

16.  KRA, JAN: 29. máj 2015  „Tipko a Topka na cestách“ – dopravná výchova netradične pre MŠ J. Murgaša

17.  DEM: 29. máj 2015  Spolupráca s Rančom na Striebornom jazere v Galante, príprava a realizácia programu „Vodníci“ k MDD pre deti z regiónu Šaľa a Galanta. Tri predstavenia divadelného súboru Materinky videlo 700 detí.

18.  DEM: 30. máj 2015  Spolupráca s Celkom malým divadlom Starý Tekov, vystúpenie na ihrisku v Starom Tekove na podujatí pre deti k MDD s hrou Ako zajko do Afriky putoval, predstavenie videlo 120 detí s rodičmi

19.  DEM: 31. máj 2015  Spolupráca so Shopping Palace Bratislava, uvedenie hry Ako zajko do Afriky putoval v rámci programov  obchodného centra k MDD, predstavenie videlo 150 detí s rodičmi

20.  CVČ: 25. máj – 2. jún 2015 Odborná prax pre študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie Bratislava. Odbornú prax absolvovala v tomto termíne v CVČ Zdenka Dulíková. Organizovaním odbornej praxe bola poverená Mgr. Alena Demková

JÚN 2015

 

1.    JAN, KRA: 2. jún 2015  Stolnotenisový turnaj pre členov stolnotenisového krúžku  CVČ Šaľa, 10 súťažiacich

2.    DEM: 2. Jún 2015  Verejná generálka novej verzie rozprávkovej hry A. Demkovej  „Ako zajko do Afriky putoval“ , účasť 90 detí a rodičov

3.    DEM: 4. – 6. jún 2015  Účasť divadelného súboru Materinky na XXIV. Ročníku  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti Rimavská Sobota s hrou A. Demkovej Ako zajko do Afriky putoval. Národné osvetové centrum udelilo súboru Diplom  za interpretáciu autorskej hudby, predstavenie videlo 350 detí , mládeže a dospelých  

4.    DEM: 6. jún 2015 Účasť divadelného súboru Materinky na podujatí Maxifestíkna štadióne vo Veči, interaktívne predstavenie „Materinky bavia deti“ videlo 90 detí s rodičmi

5.    CVČ: 17. jún 2015 Vernisáž výstavy Leonardo daVinci – génius renesancie. Od 15. júna do 30. júna 2015 výstavu videlo 1370 návštevníkov. Výstava Leonardo da Vinci bola v CVČ inštalovaná s množstvom sprievodných podujatí, s možnosťou vyučovania dejín a výtvarnej výchovy netradičnou formou. Ponuku navštíviť túto jedinečnú výstavu  v CVČ prijali všetky MŠ, ZŠ a SŠ v meste. V popoludňajších hodinách, v soboty a nedele bola výstava otvorená aj pre verejnosť. Počas všetkých návštevných dní zamestnanci CVČ poskytovali odborný výklad a sprevádzanie výstavou. Celkové hodnotenie výstavy uvádzame v kapitole 7 Vyhodnotenie projektov a programov CVČ

6.    DEM, MAL: 12. jún 2015  Príprava a realizácia programu divadelného súboru Materinky  k 50. výročiu založenia MŠ Budovateľská, vystúpenie „Ako Vodníčka Hermína

Bažina cirkus zachránila“ videlo 60 detí a rodičov

7.    DEM: 22. jún 2015 Spolupráca s Mestskou knižnicou v Piešťanoch: Vystúpenie divadelného súboru Materinky s hrou A. Demkovej „Zabudnutá škola kúziel“, predstavenie videlo 120 detí

8.    CVČ: Návšteva žiakov ZŠ v archeologickom múzeu CVČ – alternatívne vyučovanie dejepisu, 309 návštevníkov 

JÚL 2015

Podujatia v archeologickom múzeu ( 36 návštevníkov)

Denné aktivity v CVČ

Posilňovňa – otvorená denne

DEM: 04. júl 2015 Dni obce v Dlhej nad Váhom, vystúpenie s divadelným súborom Materinky „Materinky bavia deti“

AUGUST 2014

Podujatia v archeologickom múzeu (65 návštevníkov)

Denné aktivity v CVČ

Posilňovňa – otvorená denne

DEM: 13. augusta 2015: Spolupráca s CVČ Galanta, príprava a realizácia programu Galantské trhy, vystúpenie pre deti v parku v Galante, Materinky: Ako zajko do Afriky putoval a interaktívne hry pre deti v parku

 

Počas denných letných aktivít  LETO 2015 CVČ organizovalo 9 táborov. Z toho 8 v priestoroch CVČ a jeden tábor – sústredenie členov archeologického krúžku už tradične na hrade Gýmeš. Počet účastníkov  bol 434. Počas mesiacov júl a august 2014 navštívilo priestory posilňovne v  517  členov z radov stredoškolskej, vysokoškolskej a pracujúcej mládeže. Počas letných prázdnin sa v priestoroch prístavby stretávali na tréningoch a prípravách na prezentácie členovia záujmového útvaru CVČ Tae-kwon-do Academy. Uskutočnilo sa 11 tréningov a 2 vystúpenia. V priemere sa na tréningoch stretávalo 12 členov tohto záujmového útvaru. Priestory stálej expozície archeologického krúžku navštívilo v priebehu mesiacov júl, august 2015 celkom 101 návštevníkov.   Spolu tak CVČ zabezpečilo letnú činnosť pre 2565 detí, mládeže a dospelých. Priemerná návštevnosť CVČ v letných mesiacoch bola  denne 64 detí, mládeže a dospelých do 30 rokov .

V dňoch 02. 03. – 06. 03. 2015 centrum usporiadalo denné aktivity v rámci jarných prázdnin. Vedúcimi jednotlivých dní boli Mgr. Gabriela Jankechová – 2 dni, Bc. Gabriela Krajčírová – 2 dni, Mgr. Alena Demková – 1 deň. Počas celého jarného prázdninového týždňa zabezpečoval denné aktivity aj Ing. Michal Malárik – riaditeľ CVČ Šaľa. (Zabezpečenie tvorivých dielní „Zoznámte sa s hlinou.“). V priebehu týždňa jarných denných aktivít deti navštívili Mestskú knižnicu v Šali, pracovali v rámci aktivít krúžku varenia, zoznamovali sa s hlinou na tvorivých dielňach, v rámci športových aktivít sa korčuľovali na zimnom štadióne a absolvovali dramatické hry a improvizácie v rámci záverečného dňa – príprava divadielka „Ako si vodník vílu bral...“

              6.2    Aktivity archeologického krúžku

 

K uvedeným podujatiam v školskom roku 2014/2015  patrili aj aktivity archeologického krúžku a jeho stálej expozície, ktorá sa nachádza v priestoroch CVČ. 

Štatistika návštevnosti stálej expozície Archeologického krúžku v CVČ Šaľa, služby pre študujúcu mládež, alternatívna výchova regionálnych dejín v CVČ Šaľa v školskom roku 2014/2015:

Stálu expozíciu archeologického múzea v CVČ Šaľa v školskom roku 2014/2015 navštívilo 1115 osôb, čo je o 319 viac ako v uplynulom školskom roku.

Prehľad návštevnosti podľa jednotlivých mesiacov :

            September 2014

 

108 osôb

 

            Október       2014

 

101 osôb

 

            November   2014

 

77 osôb

 

            December   2014

 

36 osôb

 

            Január          2015

 

25 osôb

 

            Február        2015

 

29 osôb

 

            Marec           2015

 

36 osôb

 

            Apríl              2015

 

23 osôb

 

            Máj                2015

            270 osôb

 

            Jún                 2015

 

309 osôb

            Júl                   2015

 

36 osôb

            August           2015

 

65 osôb          

Stálu expozíciu v rámci celomestských podujatí organizovaných v CVČ, alebo organizovaných v spolupráci s MsÚ navštívili deti, mládež a dospelí nasledovne:

Historickou Šaľou s tatom a mamou a piatkové podujatia pre MŠ a ZŠ: 230 osôb

V rámci podujatia „Svetlonos“ stálu expozíciu navštívilo 31 osôb

V rámci podujatia Mikuláš v CVČ: 12 osôb

Počas výstavy Leonardo – génius renesancie stálu expozíciu navštívilo: 267 osôb

V priebehu Jarmoku netradičných remesiel v meste Šaľa stálu expozíciu navštívilo 42 osôb

 

V stálej expozícii archeologického krúžku  sa pre skupiny tried z MŠ, ZŠ a SŠ uskutočnili  hodiny alternatívneho vyučovania regionálnych dejín : „Kúzlenie s históriou, čitateľská gramotnosť s upútavkami.“ Všetci účastníci alternatívneho vyučovania  si zo stálej expozície CVČ odniesli aj „domácu úlohu“ v podobe regionálnej hádanky.

 

Pracovné delegácie:  8 skupín – 91 osôb.

Zahraničné návštevy: Rusko – 1 osoba, Turecko – 26 osôb, Škótsko – 4 osoby, Ukrajina – 35 osôb, ČR – 8 osôb v dvoch skupinách, Francúzsko  – 5 osôb, Poľsko – 7 osôb v dvoch skupinách.

Realizované krátkodobé výstavy z depozitu a zbierok členov archeologického krúžku :

19. september 2014: Pre Štátny archív Bratislava – pobočka Šaľa boli zapožičané vyznamenania z 1. Svetovej vojny

19. november 2014: V priestoroch MsÚ ukončená výstava „Skamenený život“

21. januára 2015: Vstupná hala CVČ, inštalácia výstavy k 70. Výročiu ukončenia II. svetovej vojny

24. augusta 2015: Vstupná hala CVČ, inštalácia výstavy „Peniaze ako ich (ne)poznáte“

 

Účasť  zástupcu archeologického krúžku pri CVČ Šaľa na Zjazde slovenských archeológov a na Valnom zhromaždení SAS pri SAV AÚ v Nitre – členovia absolvovali odborné prednášky z rôznych oblastí ochrany pamiatok, mali možnosť nakúpiť odbornú literatúru. Zúčastnili sa na dvoch aukciách zberateľov v Nitre (nákup literatúry, učebných pomôcok, nákup exponátov, katalógov, kontrola pohybov regionálnych pamiatok).

Členovia archeologického krúžku počas školského roka 2014/2015 vykonávali nasledovné priebežné práce: konzervovanie a opätovné konzervovanie exponátov a deponátov, evidencia a kontrola stavebných výkopov a poľnohospodárskych plôch, zaznamenávanie nálezov a nálezísk,  hrad Gýmeš.

Všetky aktivity v múzeu CVČ, prezentácie, sprievodcovské služby a výstavy  vykonával zamestnanec CVČ Šaľa a vedúci archeologického krúžku Ján Kormoši. 

V dňoch 16. a 17. mája 2015 sa archeologický krúžok CVČ a jeho stála expozícia zapojili do celoštátneho podujatia Noc múzeí a galérií. Program bol určený pre deti, rodičov, ale aj širokú verejnosť. Deti mali možnosť ubytovať sa a prespať priamo v expozícii a priestoroch archeologického krúžku CVČ. V priebehu prvého popoludnia bola expozícia otvorená pre verejnosť s možnosťou návštevy izby bojových tradícií, kde boli vystavené z depozitu uniformy a zbrane. Súčasťou programu bolo aj premietanie filmu „Múmie z múzea“, ktorý bol natočený v Šali, prednáška a beseda s témou „Odhalíme tajomstvo tajnej chodby v Šali“ ,tvorivé dielne „Poskladaj si svoje mesto z puzzle“, odtlačky nálezov do hliny, kresanie ohňa, výroba krúžkovej košele, interaktívne podujatie „Zahrajme sa na kastelána“, Médium – prekvapenie pre návštevníkov múzea v podobe kúzlenia a mágie, „Ples upírov“ – jednoduchá hra pre statočných a nebojácnych, nočná prehliadka expozície s baterkami. Súčasťou podujatia bolo aj interaktívne predstavenie divadelného súboru Materinky „Šalianske strašidlá a čarodejnice“. Druhý deň dopoludnia bol venovaný prehliadke obrazov šalianskeho výtvarníka Františka Tótha pod názvom „Prechádzky starou Šaľou“. Na podujatí sa zúčastnilo 197 návštevníkov, z toho 113 dospelých a 84 detí a mládeže V priestoroch stálej expozície nocovalo 18 detí a 11 mládež a dospelí. Prínosom tohto ročníka bola skutočnosť, že na podujatí sa zúčastnili aj obyvatelia z okolitých obcí, ale aj z Trnavy a Levíc.

Centrum voľného času Šaľa v školskom roku 2014/2015  usporiadalo celkom 140 podujatí.  Počet účastníkov na podujatiach bol 7224. V sobotu a v nedeľu bolo realizovaných  38podujatí. Najviac podujatí bolo usporiadaných v oblasti spoločenských vied (22), telovýchovy a športu (12) , v oblasti kultúry a umenia (70), pre  rodičov a deti (26).

Záujmové útvary  prezentovali svoju činnosť na podujatiach organizovaných centrom, ale aj na podujatiach, ktoré organizoval MsÚ v Šali, Mestské kultúrne stredisko, Krajské osvetové stredisko Nitra, Národné osvetové centrum Bratislava,  občianske združenia Záhrada – JOY HOUSE, OZ COULOURS, OC Mlyny Nitra, OZ Šaľa – Tvoje mesto, OZ

Novomestského, MO Matica slovenská, OZ Šalianske ľadové medvede, Galéria Focesa Šaľa, Celkom malé divadlo Starý Tekov, Divallo Tesáre, Minibodka Šaľa, OC Shopping Palace,   a iné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. 

              6.3    LETO 2015  -  Letné aktivity v CVČ 

 

Propagácia letných denných aktivít bola v CVČ zabezpečovaná už v mesiacoch apríl, máj, jún. CVČ pripravilo propagačné letáky, rozvrh jednotlivých týždňov uverejnilo prostredníctvom internetovej stránky www.cvcsala.sk, facebooku a na stránkach Mesta Šaľa. Členovia záujmových útvarov a rodičia mali k dispozícii letáky s programom LETO 2015 V CVČ. Priestory CVČ  boli v priebehu letných prázdnin otvorené denne od 06:30 hod. do 16:30 hod.  Týždenné denné aktivity pre deti od 6 do 15 rokov boli organizované počas 8 týždňov v CVČ a jeden turnus letných aktivít bol usporiadaný ako letné sústredenie archeologického krúžku na hrade Gýmeš.

Dátum :                        

Názov tematického týždňa :  Vedúci týždňa:          Počet detí :

06. 07. - 10. 07. 2015 

ŠPORTOVO-RELAXAČNÝ

Mgr. Jankechová

 

56

13. 07. - 17. 07. 2015 

HRÁME SA NA VEDU        

Ing. Malárik       

 

55

20. 07. - 24 . 07.2015 

ZAŠPORTUJME SI         

Bc. Krajčírová 

 

52

27. 07.  - 31. 07. 2015 

MŇAM, MŇAM, KUCHÁRI

Bc.Krajčírová 

 

52

03.08. -  07. 08. 2015 

NUDA NEMÁ ŠANCU 

Mgr. Jankechová

 

50

10. 08. - 14. 08. 2015 

ŠIKUĽKOVIA TVORIA   

Bc. Krajčírová  

 

32

17. 08. - 22. 08. 2015 

TÝŽDEŇ PLNÝ  ZÁBAVY

Mgr. Jankechová

 

50

24. 08. - 28. 08. 2015 

VODNÍCKA  CESTA       

Mgr. Demková

 

56

29. 07. - 01.08. 2015 

SÚSTREDENIE  ARCH. GÝMEŠ   Ján Kormoši 

 

25

                                     

Spolu :                                                               

 

434

 

Počas denných letných aktivít  LETO 2015 CVČ organizovalo 9 táborov. Z toho 8 v priestoroch CVČ a jeden tábor – sústredenie členov archeologického krúžku už tradične na hrade Gýmeš. Počet účastníkov  bol 434 . Počas mesiacov júl a august 2015 navštívilo priestory posilňovne v  517  členov z radov stredoškolskej, vysokoškolskej a pracujúcej mládeže. Počas letných prázdnin sa v priestoroch prístavby stretávali na tréningoch a prípravách na prezentácie členovia záujmového útvaru CVČ Tae-kwon-do Academy. Uskutočnilo sa 11 tréningov a 2 vystúpenia. V priemere sa na tréningoch stretávalo 12 členov tohto záujmového útvaru. Priestory stálej expozície archeologického krúžku navštívilo v priebehu mesiacov júl, august 2015 celkom 101 návštevníkov.   Spolu tak CVČ zabezpečilo letnú činnosť pre 2565 detí, mládeže a dospelých. Priemerná návštevnosť CVČ v letných mesiacoch bola  denne 64 detí, mládeže a dospelých do 30 rokov.

 

              6.4    Vyhodnotenie Denných aktivít  počas leta 2015

 

Osem týždňov denných aktivít v CVČ a jeden týždeň letných aktivít mimo CVČ ponúkol bohatú činnosť  pre deti a mládež.

Denných aktivít  13. 07. - 17. 07. 2015 „HRÁME SA NA VEDU“ Ing. Michala Malárika sa zúčastnilo 55 detí. K zaujímavým aktivitám tohto týždňa patrila výroba odznakov, pokusy s papierom, bublinami a vodou, lepenie mimoňov, veselé pokusy, Makedo stavby, výroba papierových robotov. V rámci relaxačnej a športovej činnosti deti absolvovali vychádzky k Váhu, kde stavali hrady z piesku, využívali  športový areál Gymnázia J. Fándlyho v Šali a svoje vedomosti si vyskúšali pri vedomostných kvízoch. Deti získavali za rôzne aktivity známky s Bepo žabiakom, ktoré si nalepovali do preukazu aktivít. V priestoroch CVČ využívali prístavbu centra na športové aktivity – stolný tenis, trampolínu, súťaže a spoločenské hry. Z kolektívnych športov to bol futbal, vybíjaná, basketbal v areáli Gymnázia. Ing. Malárik v rámci aktivizujúcich metód vo výchove pripravil s deťmi tematické dopoludnie venované zdravej výžive a význame vitamínov v ovocí a zelenine s využitím audio programu prostredníctvom interaktívnej tabuly a pracovných listov, ktoré deti v rámci aktivít vyplnili.

Všetky deti sa stravovali v reštaurácii Hotel Central. Centrum zabezpečovalo pitný režim, ovocie, ceny a sladkosti k súťažiam počas všetkých týždňov denných letných aktivít.

 

V denných aktivitách Mgr. Jankechovej  06. 07. - 10. 07. 2015  ŠPORTOVO RELAXAČNÝ“ bolo prihlásených 56 detí. K športovým aktivitám patril stolný tenis, aerobik, beh v parku, korčuľovanie, futbal, vybíjaná, basketbal. Pohybové hry : špongiová bomba, Kubo velí. V rámci týždňa si deti vyskúšali svoje vedomosti v niekoľkých kvízoch. V rámci relaxačnej činnosti robili napríklad pokus s papierovým kvetom, kreslili na chodník, vyrábali vázy technikou maľovania na sklo. Absolvovali návštevu areálu požiarneho a záchranárskeho zboru a plavili sa loďou po Váhu. K programu patrila aj návšteva kina v MsKS – film Spong Bob. Deti mali v priebehu denných aktivít zabezpečenú desiatu a olovrant v CVČ, obed v reštaurácii Hotela Centrál pitný režim počas celého pobytu.

 

           Ďalší týždeň pod názvom „ZAŠPORTUJME SI“ viedla Bc. Krajčírová a zúčastnilo sa ho 52 detí. Tento bol zameraný rovnomerne na všetky oblasti výchovy a vzdelávania. Športové aktivity v prístavbe centra boli zamerané na stolný tenis, pohybové hry na trampolíne, skákanie na švihadlách. Na ihrisku Gymnázia bola činnosť zameraná na kolektívne loptové hry, ale aj na zábavné tvorivé popoludnia a usporiadanie miniolympiády. V priestoroch klubovní sa činnosť denných aktivít zamerala na tvorivé dielne.  V rámci dňa zameraného na turistiku deti absolvovali vychádzku k rieke Váh . 

 

V denných aktivitách od 27. 7. 2015 do 31. 7. 2015 Bc. Gabriely Krajčírovej  s názvom „MY SME MŇAM – MŇAM KUCHÁRI  pracovalo52  detí. Už názov aktivít predurčil tento týždeň na aktivity v oblasti kuchárskeho umenia a stolovania. Deti si vyskúšali pečenie pagáčikov a tyčiniek z lístkového cesta, pečenie vaflí, pripravili si ovocný špíz v čokoláde, upiekli anízové koláčiky zo špaldovej múky, citrónovú tortu a pizzu na panvici. K športovorelaxačným aktivitám patrili pohybové hry v prístavbe CVČ – stolný tenis, skákanie na trampolíne, prechádzky k Váhu. V športovom areáli Gymnázia hrali badminton, futbal, vybíjanú. V klubovniach CVČ sa zapojili do tvorivých dielní pri maľovaní na sklo, kreslení, výrobe svietnikov technikou maľovania na sklo, hrali spoločenské hry a využívali letnú čitáreň a počítačovú miestnosť. 

 

Denné aktivity Mgr. Gabriely Jankechovej od 3. 8. 2015 do 7. 8. 2015 „NUDA NEMÁ  ŠANCU“ pripravili program pre 56 detí. Centrum voľného času  v tomto týždni pripravilo pre deti vedomostné kvízy, tvorivé dielne, kde si deti vyrobili vejár z farebných papierov, vyrábali rybky, píšťalky, maľovali na sklo a vyrábali farebné vázy, či záložky do knihy.. Využívali športový areál Gymnázia J. Fándlyho v blízkosti CVČ, kde sa venovali kolektívnym športom – futbal, vybíjaná, basketbal. V týždennom programe boli aj vychádzky, spoločenské hry v klubovniach a hry v prírode. Deti navštívili aj filmové predstavenie v MsKS.

 

Nasledujúci týždeň 10. 8. 2015 až 14. 8. 2015  denných letných aktivít patrili Bc. Gabriele Krajčírovej. V týždni „ŠIKUĽKOVIA  TVORIA“ absolvovalo denné letné aktivity 32 detí. Z aktivít sa veľkej obľube tešili pravidelné minidisko rozcvičky, vedomostné kvízy, pohybové hry, tvorivé dielne – výroba stromov z CD a papierových roliek, maľovanie na kamienky, výroba sadrových odliatkov, maľovanie na sklo, výroba čiaš z plastových fliaš, výroba motýľov a korytnačiek z roliek a z papiera. Športovo-relaxačné aktivity v prístavbe CVČ boli zamerané na stolný tenis, skákanie na trampolíne a hry v parku pri CVČ.

      

V priebehu denných aktivít pod názvom „TÝŽDEŇ  PLNÝ  ZÁBAVY“ pod vedením Mgr. Jankechovej sa do denných aktivít sa zapojilo 50 detí. Pestrý program pre deti počas celého týždňa naplno zapojil všetky deti do aktívnej činnosti : Aerobik, nácvik táborovej hymny s gitarou, tvorivé dielne: váza, plechovka, vejár, súťaž v kopaní na bránku, skákanie na trampolíne, minidisko, Aktivity – súťaže v skupinách, prechádzka k Váhu, tvorivé dielne – výroba píšťalky, kreslíme mandalu, návšteva filmového predstavenia v MsKS. V športovom areáli Gymnázia mali deti možnosť využiť svoje kolieskové korčule, kolobežky, hrali kolektívne športové hry a v priestoroch prístavby CVČ to bol stolný tenis, skákanie na trampolíne a pohybové hry a súťaže.

Záverečný týždeň denných letných aktivít v CVČ v čase od 24. 8. 2015 do 28. 8. 2015 mal názov „VODNÍCKA  ROZPRÁVKOVÁ  CESTA“. Tento týždeň pripravila Mgr. Alena Demková pre 56 detí. V priebehu týždňa si deti vymýšľali vodnícke mená, športovali v areáli Gymnázia, absolvovali vychádzky k Váhu, zbierali rastlinky a kamienky a v parku pri CVČ absolvovali pohybové hry. Tento týždeň bol zameraný na dramatické hry a improvizácie s témou „šalianski vodníci a vodné bytosti“. Deti pripravovali záverečné vystúpenia pre rodičov na tému : Vodník, rak, klebetnice škeble, vodník Radko na húsenkovej dráhe. V rámci programu Ing. Malárik pripravil interaktívne dopoludnie s témou ochrany životného prostredia na základe audiovizuálneho programu Aktivizujúce metódy vo výchove“. Deti mali možnosť recyklovať odpadový papier a vytvorili si vlastný ručne vyrobený papier. Do aktivít sa zapojili aj rodičia poskytnutím starých tričiek, z ktorých deti vyrábali koberčeky. V rámci tvorivých dielní deti pracovali s hlinou a vyrábali hlinené odtlačky, postavičky a rôzne dekoratívne predmety. V rámci tvorivej dielne si vyrobili vlastnú oponu na predstavenie, vodnícke klobúky a kostýmy. Počas týždňa pripravovali spravodajstvo vo forme Vodníckych novín. V kostýmoch vodníkov, žiab, rýb, rakov a víl sa vyfotili pri fontáne. Pre rodičov pripravili výstavu a prezentáciu svojich prác a divadelné predstavenie Šalianski vodníci. Na predstavení sa zúčastnili aj rodičia a starí rodičia detí.

V dňoch 29. 7.  – 01 .8. 2015 v rámci letných aktivít sa archeologický krúžok zúčastnil na hrade Gýmeš na letnom sústredení členov archeologického krúžku s nocovaním v teréne. Všetky práce a archeologický výskum boli vykonávané v spolupráci s OZ Castrum Ghymes – archeologický výskum (AÚ SAV Nitra). Zúčastnení členovia archeologického krúžku vykonávali práce v rámci archeologického výskumu:  práce na archeologickom výskume v renesančnom priestore pred bránou, v hornom hrade pri vstupe do hospodárskej budovy. Vykonávali nasledovné práce: Kubíkovanie, čistenie, separácia a čistenie nálezov, hĺbenie sond, presun a čistenie kamenného stavebného materiálu, demontáž dreveného lešenia. Absolvovali vychádzky do okolia, návštevu Studeného hradu, zúčastnili sa na dokumentácii nálezov, separácii odpadu, deponovaní náradia a materiálu. (Účasť 25 osôb) Vedúcim sústredenia bol Ján Kormoši, vedúci archeologického krúžku pri CVČ Šaľa.

Počet detí  denných letných aktivít v centre každým rokom rastie. V roku 2014 to bolo 428 detí a počas denných aktivít 2015 CVČ pripravilo program pre 434 detí. O kvalite týždenných aktivít svedčia kladné hodnotenia práce zamestnancov centra zo strany detí, ale aj rodičov. Spätná väzba je inšpiráciou pre skvalitňovanie práce centra o oblasti rekreačnej činnosti centra a v oblasti spolupráce s rodičmi. Centrum spolupracuje s rodičmi hlavne pri realizácii záverečných vystúpení formou prezentácie práce detí v záverečnom programe a formou výstavy , či ukážky z táborových novín. Tu je priestor na diskusiu s rodičmi, ich pripomienky, návrhy, nápady,  ktoré je možné využiť pri plánovaní nových aktivít pre deti v budúcom školskom roku.

 

K letnej činnosti záujmových útvarov centra patrí už tradične účasť florbalistov na turnaji Czech Open 2015 v Prahe. Tím florbalistov CVČ Šaľa je momentálne účastníkom 2. Florbalovej ligy a na menovanom turnaji sa zúčastnil už šesťkrát. V Prahe na Czech Open  bojovali postupne s tímami Florbal Ústí,  Flyers Sušice a SBS ParRu Fínsko. Po odohraní prvých zápasov im poradie v ostatných skupinách prisúdilo dánskych hráčov z celku FF Kobenhavn. Naše zariadenie úspešne reprezentovali a dokázali držať krok s najlepšími celkami.

 

7. VYHODNOTENIE PROJEKTOV A PROGRAMOV CVČ

 

 V pláne práce na školský rok 2014/2015 si CVČ stanovilo priority v záujmovej, príležitostnej a rekreačnej činnosti. Jednou z priorít bolo upriamenie pozornosti na podujatia pre deti s rodinami. Stanovené ciele sa v CVČ podarilo splniť usporiadaním niekoľkých zaujímavých podujatí s celomestskou pôsobnosťou, kde boli zapojené rodinné tímy.  CVČ tiež veľmi pozorne sledovalo spätnú väzbu od detí a rodičov pri realizovaní denných aktivít v CVČ počas sobôt, v priebehu jesenných, jarných a letných prázdnin. Priaznivé ohlasy a ochota rodičov spolupracovať na podujatiach posúvajú kvalitu jednotlivých podujatí k stanoveným spoločným cieľom.

Centrum sa zapojilo do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. V rámci projektu získalo interaktívnu tabuľu Hitachi, projektor, vrátane príslušenstva a aplikačného softvéru .

Jedným z cieľov centra v uplynulom školskom roku bola aj spolupráca s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a inými inštitúciami, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

 Mgr. Demková spolupracovala  s Občianskym združením Mini Bodka na príprave a realizácii  programov k 8. výročiu založenia Minibodky v Šali a na prázdninovom programe v auguste 2015 v priestoroch Hepaja – sídla Minibodky. Celoslovenská posobnost tejto organizácie je užšie zameraná na deti a mládež, odkázanú na náhradnú starostlivosť, teda na deti a mládež, ktoré z rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vlastnou biologickou rodinou.  V roku 2007 bolo založené  združenie s názvom miniBODKA aj v Šali a práve 27. februára 2015 v bábkovej sále MsKs oslávilo toto OZ svoje 8. výročie. 

 Centrum v októbri2014  spolupracovalo na realizácii celoměstského podujatia „Svetlonos v CVČ“ s Občianskym združením Šaľa – Tvoje mesto. Tento projekt pokračoval II. ročníkom a bol opäť zameraný na slovenské ľudové tradície a predstavovanie slovenských mytologických postáv. Okrem Svetlonosa tak rodinné tímy stretli na podujatí Pani Jeseň, Babu Jagu, Vodníka a Perúna. V rámci programu sa na podujatí stretli rodinné tímy, ktoré vyrezávali tekvičky, vyrábali si rôzne jesenné dekorácie a zahrali sa spoločne na veľkej svetielkujúcej paráde v priestoroch parku při CVČ. Tu mali deti možnosť zapojiť sa do programu a spolu s Pani Jeseňou spievali, recitovali a tancovali pre tekvičky, mamičky, oteckov, deduškov a babičky.  Na podujatí vystúpili členovia divadelního súboru Materinky, členovia divadelních súborov Tiptopáčik a Tiptopák. Najmenší divadelníci pod vedením Petry Sudorovej vystúpili s rozprávkou Tekvičky a členovia divadelního súboru Tiptopák při CVČ zahrali interaktivné predstavenie „Svetlonos a iné bájne bytosti“.

Dňa 18. septembra 2014 CVČ v spolupráci s dobrovoľníčkou  J. Feketeovou z DS Materinky, pripravilo a realizovalo celomestské podujatie  Besedy, čítačky a motivačnej prednášky  so spisovateľom  Pavlom Hiraxom Baričákom. Spolupráca pokračovala pozvaním do MŠ v Martine, kde Materinky v júni 2015 odohrali interaktívne predstavenie pre deti .

CVČ v priebehu školského roka 2014/2015 koncom septembra 2014 realizovalo projekt „Historickou Šaľou s tatom a mamou“ – autorkou projektu bola Mgr. Gabriela Jankechová v spolupráci s pedagogickými zamestnancami CVČ. Cieľom projektu boli spoločné aktivity detí a rodičov počas sobotňajšieho dopoludnia s témou spoznávania kultúrnych pamiatok mesta Šaľa a spoznávaním regionálnych dejín prostredníctvom aktivít v stálej expozícii archeologického krúžku. Deti a rodičia po zaregistrovaní dostali preukaz a indície vo forme otázok. Ak na ne správne odpovedali, dozvedeli sa, kde sa nachádzajú jednotlivé stanoviská, na ktoré sa musia dostaviť. Tie boli pri Šalianskom kostole, kaštieli, v Dome ľudového bývania – Kunov dom, pri pomníku obetiam I. svetovej vojny oproti šalianskej fary, pri kaplnke, pri soche Sv. Juraja pri Mestskej knižnici a v stálej expozícii archeologického krúžku v CVČ. Na stanoviskách ich čakali zamestnanci CVČ, ktorí zúčastneným rodinám priblížili historické súvislosti jednotlivého stanoviska, deti dostávali rôzne úlohy a otázky. Po ich zodpovedaní dostali do preukazov nálepku. Keď prešli všetky stanoviská a splnili všetky úlohy, na obrázku im z nálepiek vznikol erb mesta. Do tohto projektu sa zapojilo 30 rodinných tímov. Projekt pokračoval v rámci piatkových podujatí pre deti z MŠ v meste Šaľa, ktoré v rámci vychádzok s pedagogickými zamestnancami CVČ Mgr. Jankechovou a Bc. Krajčírovou navštívili  kultúrne pamiatky mesta a spoločne plnili úlohy na stanoviskách. Ponuku na spoluprácu v rámci projektu Historickou Šaľou prijali všetky MŠ v Šali.  V školskom roku 2014/ 2015  Mgr. Jankechová a Bc. Krajčírová pripravili päť podujatí pre MŠ s názvom „Historickou Šaľou“.

CVČ v uplynulom školskom roku získalo vďaka Romanovi Budajovi  (spolupráca v oblasti neprofesionálneho divadla) niekoľko veľmi zaujímavých dekorácií ako rekvizity pre divadelné súbory. CVČ na základe získania rekvizít vypracovalo ďalšie dva zaujímavé projekty.

Prvým projektom bolo „Rozprávkové čítanie“. V prístavbe CVČ bola umiestnená prvá zo získaných rekvizít – veľká otvorená kniha, ktorá zároveň slúžila ako prenosné javisko. Táto kniha vzbudila u detí veľký záujem aj vďaka zaujímavým dekoráciám na prenosnom javisku v podobe  interiéru detskej izby, ktorý zabezpečil riaditeľ CVČ Ing. Malárik. Deti mali  pocit, že vstupujú priamo do deja čítanej rozprávky. V rámci projektu „Rozprávkové čítanie“ Mgr. Jankechová, Bc. Krajčírová a Mgr. Demková usporiadali päť podujatí pre MŠ a ŠKD.

Najväčším projektom, ktorý v uplynulom školskom roku CVČ realizovalo, bola výstava „Leonardo da Vinci – génius renesancie“.  Autorom projektu bol Ing. Michal Malárik. Na projekte spolupracovali všetci zamestnanci CVČ. Dňa 17. júna 2015 sa konala  Vernisáž výstavy Leonardo da Vinci – génius renesancie. Od 15. júna do 30. júna 2015 výstavu videlo 1370 návštevníkov. Výstava Leonardo da Vinci bola v CVČ inštalovaná s množstvom sprievodných podujatí: premietanie filmov o Leonardovi, možnosť fotografovania v obraze Gioconda. V dopoludňajších hodinách bola výstava určená pre organizované skupiny z MŠ, ZŠ a SŠ s možnosťou vyučovania dejín a výtvarnej výchovy netradičnou formou. Ing. Malárik pripravil Pracovné listy, ktoré deti v priebehu prehliadky vyplnili a dostali odmenu v podobe záložky do knihy, alebo iného predmetu inšpirovaného tvorbou Leonarda da Vinci. Súčasťou prehliadky bolo sprievodné slovo o autorovi a jeho tvorbe, ktoré si pripravili zamestnanci CVČ a tvorivé dielne s témou „Namaľuj  si Giocondu“.  Ponuku navštíviť túto jedinečnú výstavu  v CVČ prijali všetky MŠ, ZŠ a SŠ v meste. V popoludňajších hodinách, v soboty a nedele bola výstava otvorená aj pre verejnosť. Prínosom boli návštevy rodín s deťmi, spoločná prehliadka a absolvovanie sprievodných aktivít.  Počas všetkých návštevných dní zamestnanci CVČ poskytovali odborný výklad a sprevádzanie výstavou. Súčasťou výstavy bola vernisáž dňa 17. júna 2015. Vernisáž moderovala Mgr. Demková, ktorá s členmi divadelného súboru Materinky pripravila program, v ktorom Leonardo da Vinci stvárnený Romanom Hatalom porozprával o svojom živote a tvorbe. Hostí privítali aj jeho dve najznámejšie postavy z obrazov Mona Líza a Dáma s hranostajom v podaní Jany Feketeovej a Petry Sudorovej. K prítomným hosťom sa prihovoril aj primátor mesta Jozef Belický, riaditeľ CVČ Michal Malárik, nezávislý umelec a výtvarník Ronald Rakovský a obdivovateľka jeho diela výtvarníčka Michaela Kopčeková, ktorá potom priamo na vernisáži tvorila obraz technikou, ktorú používal samotný Leonardo. Každý účastník sa podpísal na obraz, ktorý bol vytvorený počas  vernisáže. Oživením vernisáže bola aj ochutnávka parmezánového chleba a anízových sušienok podľa Leonardových receptov. Na výstave bolo umiestnených 6 replík strojov, ktoré Leonardo navrhol. Nachádzal sa tam lietajúci stroj, vzdušná skrutka, automatické kladivo, mávajúce krídlo, kolesová loď a bicykel. Návštevníci mali možnosť vidieť aj desiatky reprodukcií jeho obrazov, kresieb, skíc a publikácií o živote a diele tohto umelca. Výstava Leonardo da Vinci – génius renesancie splnila všetky ciele a očakávania a bola širokou verejnosťou veľmi kladne hodnotená. O úspechu tohto projektu svedčí aj bohatá účasť 1370 návštevníkov v priebehu dvoch júnových týždňov. 

CVČ spolupracovalo aj OZ Novomestského na podujatí ZOznámmeSA, kde sa v priestoroch sídliska na Novomestského ulici pri novovybudovanom detskom ihrisku prezentovali občianske združenia mesta Šaľa. Podujatie moderovala A. Demková a spolu s divadelným súborom Materinky pripravila interaktívny program pre deti a rodičov. Patronát nad týmto podujatím prebral primátor mesta Jozef Belický.

Zapojenie rodičov do výchovnovzdelávacej činnosti v CVČ sa uskutočnilo aj počas letných mesiacov pri denných letných aktivitách. Rodičia veľmi kladne hodnotili možnosť využitia voľného času ich detí v zariadení CVČ, kde bol pre nich pripravený pestrý program počas všetkých prázdninových dní. Zapojili sa do zbierky starých tričiek, ktoré deti potom premieňali na koberčeky a zúčastnili sa na záverečnom prázdninovom programe v CVČ.

K podujatiam, ktoré prekročili rámec nášho regiónu patrilo i zapojenie sa CVČ a jeho stálej expozície archeologického krúžku  do medzinárodného podujatia s názvom Noc múzeí a galérií pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko. Vo viac ako 50-tich mestách po celom Slovensku bol pre návštevníkov v priebehu noci  zo 16. na 17. mája 2015  pripravený bohatý program. (Podujatie je hodnotené v podkapitole 6.2. Aktivity archeologického krúžku).

Úspechy mimo regiónu zaznamenal aj divadelný súbor Materinky pri CVČ, ktorý pod vedením

Mgr. Aleny Demkovej zaznamenal v uplynulom školskom roku niekoľko výrazných úspechov.

Naše centrum i mesto reprezentoval tento súbor na regionálnej i krajskej prehliadke. S hrou Aleny Demkovej Ako zajko do Afriky putoval v réžii Valentína Kozaňáka postúpil až na celoštátnu prehliadku Divadlo a deti do Rimavskej Soboty, odkiaľ si tento súbor priniesol Diplom za pôvodnú hudbu.

8. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

 

       Centrum voľného času na základe požiadavky Štátnej školskej inšpekcie, Školské inšpekčné centrum Nitra zaslalo dotazník Informácie o centre voľného času pre potreby ŠIC Nitra dňa 15. 10. 2014.

V uplynulom školskom roku nebola v CVČ vykonaná  inšpekcia ŠŠI.

 

V priebehu prvého júlového týždňa denných letných prázdninových aktivít bola v centre vykonaná previerka Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Nitra v rámci štátneho zdravotného dozoru.

Zistené nedostatky  (zabezpečenie označenia hygienických zariadení v centre podľa pohlavia, odstránenie tvoriacej sa plesne v hygienických zariadeniach) boli odstránené ihneď, alebo do

1. septembra 2015 podľa daného termínu plnenia.

Ďalšie zistenia sú podmienené prerokovaním požiadaviek na finančné prostriedky so zriaďovateľom :

PVC na chodbách je opotrebované, v hygienických zariadeniach je skorodované odpadové potrubie, hygienické zariadenia pri klubovni sú zatečené, tvorí sa pleseň. Zariadenia osobnej hygieny v prístavbe centra sú opotrebované, maľovka značne opadáva, keramická podlaha je poškodená. Sprchy na prízemí sú nefunkčné (nie je možnosť využiť ich po cvičeniach v posilňovni), v celom zariadení je problém s teplou vodou, nátery okien sú značne opotrebované.

Na základe zistených skutočností je potrebné (Doporučenie  Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva Nitra):

1.  Riešiť poruchu tečúcej teplej vody.

2.  Naplánovať maľovku priestorov CVČ vrátane hygienických zariadení.

3.  Riešiť výmenu opotrebovanej podlahoviny na chodbách ako i obnovu náteru okien, respektíve ich výmenu.

4.  Naplánovať rekonštrukciu - opravu nefunkčných spŕch hygienických zariadení, kde je poškodená keramická podlahovina v časti Prístavba.

5.  Obnoviť zhrdzavené nátery potrubia v hygienických zariadeniach.

 

Opatrenia uvedených nariadení je potrebné riešiť so zriaďovateľom zariadenia.

 

9. PRIESTOROVÉ  A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ  PODMIENKY CVČ  

 

Centrum voľného času Šaľa zabezpečovalo v uplynulom školskom roku  celoročnú  výchovnovzdelávaciu činnosť v dvoch budovách:

      Hlavná budova so zborovňou, klubovňami, kancelárskymi priestormi, posilňovňou, učebňou výpočtovej techniky , učebňou jazykov.

      Viacúčelová prístavba centra s možnosťou  využívania pre športové, divadelné, tanečné súbory a krúžky.

 

Na krúžkovú činnosť  CVČ využívalo priestory mimo budovy hlavne na športové krúžky:   telocvične ZŠ v meste, mestská športová hala, ihriská ZŠ v meste, športový areál a telocvičňu Gymnázia J. Fándlyho v Šali. Prácu s divadelným súborom Materinky CVČ realizovalo v bábkovej sále MsKS Šaľa a v divadelnej sále . Na základe  spolupráce s MsKS tu CVČ organizuje aj iné kultúrno-spoločenské podujatia:  Vianočné vystúpenia tanečných

a speváckych krúžkov pre rodičov, premiéry a vystúpenia DS Materinky - predstavenia pre ZŠ a MŠ .

 

10. FINANČNÉ  A HMOTNÉ  ZABEZPEČENIE                            VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO  PROCESU

 

 

Správa o hospodárení CVČ Šaľa za rok 2014 tvorí prílohu č.1 tejto správy.

 

 

      11.  CIEĽ  V KONCEPČNOM ZÁMERE  ROZVOJA  CVČ  ZA  ŠKOLSKÝ          ROK  2014/2015

 

 

 V uplynulom školskom roku 2014/ 2015  CVČ Šaľa  pracovalo podľa legislatívnych dokumentov zodpovedajúcim moderným európskym požiadavkám vo výchove a vzdelávaní.

 

CVČ Šaľa vo svojom výchovnom programe, ktorý je spracovaný s platnosťou do roku 2017,má vypracované výchovné štandardy podľa tematických oblastí výchovy. Výchovné štandardy v CVČ nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. CVČ  pracuje podľa stanovených výkonových a obsahových štandardov.

 

Výkonový štandard : Stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci dochádzky do krúžku v Centre voľného času, napr.: spolurozhodovať o živote v skupine, byť otvorený získavať nové poznatky a informácie, rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti...

 

Obsahový štandard:  určuje vedomosť, zručnosť, alebo schopnosť, ktorú má dieťa/žiak alebo iná osoba ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky využívať, napr.: spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v krúžku, práca s rôznym materiálom, hudba, výtvarné umenie, dramatické umenie, tanec, spev, skupinové hry, netradičné športové disciplíny, čistenie prírody, tvorivé využitie odpadu...

 

CVČ si stanovilo na školský rok 2014/2015:

 

Spoločenské ciele: Rozvíjanie osobnosti, formovanie mravného vedomia, rozvíjanie tvorivého myslenia.

 

Inštitucionálne ciele: Reprezentujúce požiadavky centra. (Napríklad ciele tematickej oblasti výchovy, ktoré máme spracované vo výchovnom programe.)

 

Špecifické (konkrétne ciele), ktoré predstavujú výchovnovzdelávacie ciele jednotlivých výchovnovzdelávacích aktivít  zameraných na rozvoj osobnosti dieťaťa tak, aby dieťa stanovené hodnoty prijímalo, reagovalo na ne, akceptovalo ich, integrovalo sa s nimi. (Napríklad : Vyriešiť hlavolam – vzdelávacia tematická oblasť výchovy, pomenovať škodlivosť fajčenia – telesná a zdravotná tematická oblasť výchovy...)

 

 

Všetky hlavné ciele  v školskom roku 2014/2015 boli splnené.

 

 

Úlohy na školský rok 2015/2016 sú spracované v Koncepcii rozvoja Centra voľného času na roky 2014 -2019. 

Z hľadiska dlhodobého pôsobenia centra voľného času bude hlavnou úlohou zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu podľa dopytu detí a mládeže po činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferovaných aktivít za účelom kvalitatívneho napredovania CVČ.

 

V školskom roku 2015/2016 bude snahou  CVČ:

 

-          využívať inovatívne formy neformálneho vzdelávania pri práci s deťmi a mládežou

-          vytvárať priestorové a motivačné zdroje v spolupráci s ďalšími školskými a kultúrnymi inštitúciami v meste Šaľa

-          získať z radov rodičov dobrovoľných vedúcich záujmových útvarov

-          organizovaním rôznych rekreačných a turistických činností umožniť občanom mesta a ich deťom napĺňať ich voľný čas

-          rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy záujmovej umeleckej činnosti a športu prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok, výstav, dielní 

-          zvyšovať starostlivosť o talentované a nadané deti a mládež prostredníctvom organizovania postupových súťaží v rámci okresu v oblasti športu, záujmovej činnosti, humanitných i prírodných vied

-          podporovať a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov centra  prostredníctvom školení a kurzov

 

CVČ bude v školskom roku 2015/2016 vychádzať z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský rok 2015/2016. Bude pokračovať v práci na základe výchovného programu zariadenia a na základe výchovných plánov jednotlivých záujmových útvarov.

 

12.  OBLASTI, V KTORÝCH  CVČ  DOSAHUJE  DOBRÉ  VÝSLEDKY,      OBLASTI, V KTORÝCH    NEDOSTATKY,  NÁVRHY  NA          SKVALITNENIE  ÚROVNE  VÝCHOVY

 

CVČ Šaľa  poskytuje deťom, mládeži a rodičom možnosť plnohodnotného využívania voľného času počas celého školského roka, vrátane prázdnin.

Najlepšie výsledky dosahuje CVČ v zabezpečení pravidelnej záujmovej činnosti, v príprave a realizácii jednorazových podujatí, cyklických podujatí, podujatí k aktuálnym príležitostiam a podujatí pre deti a rodičov.

             K silným stránkam činnosti CVČ patrí :

Spolupráca s Mestom Šaľa, participácia na podujatiach organizovaných  mestom, ale aj na podujatiach organizovaných inštitúciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. V uplynulom období to bola spolupráca s  OZ Šaľa –Tvoje mesto na podujatí v rámci projektu „Svetlonos v CVČ“ a spolupráca s OZ Záhrada – JOY HOUSE – práca v dramatickom krúžku formou dramatoterapie. Spolupráca s MO Matice slovenskej  bola realizovaná na XXII. ročníku celonárodnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C.

Hronského. Centrum  pripravilo program pre účastníkov súťaže. Mgr. Alena Demková napísala scenár a so súborom Materinky uviedla predstavenie Ako zajko do Afriky putoval  kongresovej sále MsÚ. Spolupráca s OZ Novomestského na podujatí ZOznámmeSA, kde sa prezentovali občianske združenia nášho mesta. Spolupráca s KOS Nitra –účasť divadelného súboru Materinky na Festivale amatérskeho divadla v Párovských hájoch. Spolupráca s Divallom Tesáre, s Celkom malým divadlom Starý Tekov – účinkovanie v uvedených obciach. 

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Poradenstvo s prevenčnou činnosťou proti negatívnym javom spoločnosti ako sú drogy, kriminalita mládeže.

Príprava a realizácia podujatí pre členov záujmových útvarov.

Zabezpečovanie letných aktivít počas jarných, jesenných  a letných prázdnin.

Odborná kvalifikácia pedagógov so stálym záujmom o vzdelávanie, absolvovanie odborných kurzov, kontinuálneho a inovačného vzdelávania, atestačných vzdelávaní.

Centrum sa zapojilo do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. V rámci projektu získalo interaktívnu tabuľu Hitachi, projektor, vrátane príslušenstva a aplikačného softvéru .

Stabilita kolektívu zamestnancov.

CVČ pripravilo a realizovalo spoločenské posedenia kolektívu CVČ v rámci slávnostnej pedagogickej rady k Medzinárodnému dňu učiteľov, pri príležitosti odchodu do dôchodku zamestnanca J. Kormošiho, pri príležitosti narodenia detí usporiadalo pre naše zamestnankyne stretnutie „Privítanie malých Tiptopáčikov“ s Mgr. Putzovou a Mgr. Haborákovou, posedenie k 47. Výročiu založenia CVČ a vianočné posedenie.

Reprezentácia záujmových útvarov na verejnosti, otvorené hodiny pre rodičov, účasť na súťažiach, turnajoch, festivaloch, prezentácia práce krúžkov na podujatiach pre rodičov.

Poskytovanie možnosti záujmovej činnosti pre matky s deťmi od 3 mesiacov do 3 rokov prostredníctvom aktivít v rámci krúžku Hopkanie s mamičkami.

Poskytovanie využívania priestorov centra na denné letné aktivity – služba zamestnaným rodičom a možnosť zmysluplného využívania voľného času detí v priebehu prázdnin.

CVČ sa každým rokom snaží skvalitňovať prácu s deťmi a mládežou. Pedagogickí zamestnanci sa zapájajú do vzdelávacích programov (inovačných, kontinuálnych i funkčných).

Každý pedagogický zamestnanec má vypracovaný osobný plán profesijného rastu.

 

SPOLUPRÁCA  SO  ŠKOLAMI, INŠTITÚCIAMI, S RODIČMI  A INÝMI  SUBJEKTMI.

 

      Zriaďovateľ Mesto Šaľa

      Krajský školský úrad

      VÚC Nitra

      Materské školy  

      Základné školy  

      Stredné školy 

      Školské kluby jednotlivých ZŠ

      Inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou

      Športové kluby  

      Mestské kultúrne stredisko

      Mestská polícia

      Organizácia sociálnej starostlivosti

      Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie CPPPaP

      Asociácia CVČ SR

      Milset - The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology

      Slovo Šaľanov – mesačník mesta Šaľa

      Šalianske noviny

      Nitrianske noviny MY

      Materské centrum

      Občianske združenie Záhrada

      Občianske združenie „Zatúlané psíky“

      OZ Šaľa – tvoje mesto

      OZ COULOURS

      MO Matica slovenská

      OZ Novomestského

      OC Mlyny Nitra

      OC SHOPPING PALACE

      Divallo Tesáre

      Celkom malé divadlo Starý Tekov

 

Spolupráca s rodičmi je zabezpečovaná prostredníctvom otvorených hodín záujmových krúžkov pre rodičov a prostredníctvom iných prezentácií práce krúžkov. Prezentácie práce záujmových útvarov organizujú  pedagogickí zamestnanci centra aj počas letných denných aktivít prostredníctvom výstav a vystúpení pre rodičov a priateľov centra.

V uplynulom školskom roku v rámci denných letných aktivít CVČ pripravilo 1 program pre rodičov – prezentácia práce pod vedením Mgr. Demkoveja 26 programov pre rodičov a deti, čo je o 10 viac ako v minulom  školskom roku. 

 Dôležitú úlohu v rámci internej spolupráce zariadenia zohrávala aj v uplynulom školskom roku Školská rada centra, ktorá je poradným a rozhodujúcim orgánom v zmysle legislatívy.  Centrum voľného času v Šali bolo v uplynulom školskom roku poverené Krajským školským úradom na organizovanie Okresného kola biologickej olympiády.

Centrum v uplynulom školskom roku získalo  vzdelávacích poukazov.

 

 

 

VYDANÉ  MATERIÁLY  A PUBLIKÁCIE

 

Bleskovky, plagáty, letáky k podujatiam v priebehu celého školského roka  vyhotovovali pedagogickí zamestnanci centra. Grafické návrhy na propagáciu krúžkov, bulletiny k jednotlivým prezentáciám záujmových útvarov, návrhy propagačných plagátov na rôzne podujatia organizované centrom  spracoval a realizoval  riaditeľ CVČ Ing. Malárik. V priebehu školského roka 2014/2015napísala Mgr. Alena Demková  scenáre k podujatiam v rámci spolupráce k Vítaniu zimy, Mikuláš pre KD Močenok, Ranč na Striebornom jazere, COOP Jednota), scenár k podujatiu Svetlonos, scenár Zelená rozprávka pre divadelný súbor Materinky na motívy knihy J. Pavloviča Tri zelené rozprávky, scenár hovoreného slova pre Galériu Focesa na vernisáž „ Poetický stav slovom a obrazom“, scenár hovoreného slova k programu Minibodka osemročná, scenár k programu „ Najkrajšia žiacka knižka“, scenár vystúpenia divadelného súboru Materinky na vernisáži „Leonardo da Vinci - génius renesancie, scenár „Vodnícka rozprávka“ k záverečnému programu denných letných aktivít. K výstave „Leonardo da Vinci – génius renesancie“ vypracoval projekt riaditeľ CVČ Michal Malárik.

 

 

VLASTNÉ  HODNOTENIE   ZARIADENIA  CVČ  -  S W O T   A N A L Ý Z A

 

SILNÉ  STRÁNKY : 

Poskytovanie deťom, mládeži a rodičom detí  možnosť plnohodnotného využívania voľného času počas celého roka, vrátane prázdnin.

Vytváranie záujmových útvarov, klubov, súborov pre deti, mládež a dospelých s cieľom pravidelnej záujmovej činnosti.

Príprava a realizácia jednorazových podujatí, cyklických podujatí a podujatí k aktuálnym príležitostiam.

Spolupráca s Mestom Šaľa, participácia na podujatiach organizovaných mestom, ale aj na podujatiach organizovaných inštitúciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (poradenstvo  s prevenčnou činnosťou proti negatívnym javom spoločnosti ako sú drogy, kriminalita mládeže...)

Centrum sa  nachádza  v blízkosti  základných škôl mesta, stredných škôl, Mestského úradu. Poloha centra vyhovuje  členom záujmových útvarov – pravidelným  návštevníkom, ale aj účastníkom príležitostných podujatí a rekreačných aktivít počas letných mesiacov. Centrum je  zariadením, ktoré je súčasťou centrálnej mestskej zóny s rekonštruovanými cestami, chodníkmi, oddychovými zónami. Prínosom je aj možnosť využívania rekonštruovaného mestského amfiteátra.  

Príprava a realizácia podujatí pre členov záujmových útvarov.

Zabezpečovanie letných aktivít počas celých prázdnin. Neustály nárast záujmu o denné aktivity v centre zo strany detí a rodičov.

Zabezpečovanie aktivít počas jarných , jesenných a zimných prázdnin.

Odborná kvalifikácia pedagógov so stálym záujmom o vzdelávanie, absolvovanie odborných kurzov, školení, seminárov. Pri profesijnom rozvoji ide o proces, pri ktorom si pedagogický zamestnanec prehlbuje, zdokonaľuje a rozširuje kvalifikáciu a profesijné kompetencie potrebné pre výkon svojej činnosti. (Kontinuálne vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, atestačné vzdelávanie, tvorivé aktivity, sebavzdelávanie)

Stabilita kolektívu zamestnancov.

Reprezentácia záujmových útvarov  na verejnosti, otvorené hodiny pre rodičov, účasť na súťažiach, turnajoch, festivaloch.

 

SLABÉ  STRÁNKY:

 

Centrum  nevlastní  exteriérové priestory, ktoré by vyhovovali  športovej a rekreačnej činnosti.

Vzdelávacie poukazy  odovzdávajú žiaci a študenti  na ZŠ a SŠ, a len malá časť poukazov je odovzdávaná do centra. Centrá voľného času nemajú rovnoprávnu šancu získavať vzdelávacie poukazy. Vydavateľom vzdelávacích poukazov sú základné a stredné školy, ktoré vo väčšine prípadov neumožnia zákonným zástupcom detí odovzdať poukaz  mimo pôdy školy podľa vlastného uváženia. Podľa protokolu zo septembra 2014 centrum prijalo 14 vzdelávacích poukazov z počtu 936 členov záujmových útvaroch  centra. Všetci ostatní členovia našich záujmových útvarov teda svoje vzdelávacie poukazy odovzdali v základných a stredných školách. 

       Slabá finančná motivácia pre výchovných, externých a nepedagogických  zamestnancov. 

 

      Niektoré priestory CVČ sú nevyhovujúce pre prácu s deťmi a mládežou. Centrum už     viackrát žiadalo o rekonštrukcie priestorov, ktoré uvádzame v nasledujúcej časti. 

 

V centra je ešte potrebná rekonštrukcia kanalizačného systému,  rekonštrukcia  sociálnych priestorov v druhom a treťom vchode hlavnej budovy centra a v prístavbe centra. V prístavbe centra je potrebné vyhotovenie krytov na radiátory, nakoľko v týchto priestoroch v rámci záujmovej činnosti pracujú športové a tanečné záujmové útvary v priebehu školského roka . V priebehu letných prázdnin je miestnosť využívaná tiež na športové a kultúrne aktivity v rámci rekreačnej činnosti centra.  

Pre  efektívne využívanie kúrenia v centre bude potrebné dokončenie  výmeny okien.

K ďalšiemu modernizovaniu záujmových útvarov  bude potrebné zakúpenie nových počítačov a iných technických a didaktických pomôcok.

V  prístavbe centra – vo viacúčelovej sále bude potrebné okrem tanečných a športových aktivít zabezpečiť  rekonštrukčné práce tak, aby v plnej miere mohla slúžiť aj na divadelné vystúpenia, na stretávanie členov záujmových útvarov na vystúpeniach ostatných krúžkov a súborov.(Zníženie stropu, dobudovanie svetelnej a zvukovej réžie, vybudovanie javiska.)

Potreba finančných prostriedkov na vymaľovanie priestorov CVČ – hlavne klubovne a spoločenské priestory.

 

PRÍLEŽITOSTI  

Využívať príležitosť naďalej participovať na podujatiach, ktoré budú organizované v spolupráci s Mestom Šaľa a s organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.

Podporovať tvorivú činnosť a vlastné projekty pedagogických zamestnancov.

Zapájanie sa do projektov samosprávy a iných grantových ponúk – spracovanie  projektov.

Spolupráca s OZ mesta pri usporiadaní podujatí pre deti a mládež, podujatí pre rodičov s deťmi.

Na internetovej stránke www.cvcsala.sk a na sociálnej sieti facebook  propagovať pripravované podujatia, uverejňovať články a fotogalériu z uskutočnených podujatí, pokračovať  v komunikácii s členmi záujmových útvarov, s rodičmi a s verejnosťou.   

 

OHROZENIA

 

Každá doteraz platná legislatíva nezohľadňovala a nezohľadňuje vekové rozpätie detí a mládeže, pre ktoré centrum poskytuje  záujmovú činnosť. V zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní centrá zabezpečujú činnosť pre deti a mládež do 30 rokov.

Nové nariadenie vlády rieši financovanie detí vo veku od 5 do 14 rokov. Otvorená zostáva otázka, čo s deťmi navštevujúcimi deviaty ročník ZŠ, stredoškolákmi a mládežou do 30 rokov, tak ako je stanovená hranica veku v školskom zákone, vo Vyhláške č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centrách voľného času.

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení, jej dopad na CVČ :

-          zníženie rozpočtu CVČ

-          nutnosť ukončenia zmlúv s externými spolupracovníkmi

-          CVČ môže poskytovať záujmové vzdelávanie iba pre členov s trvalým pobytom v Šali

-          zníženie počtu členov záujmových útvarov

Slabá finančná motivácia pri získavaní odborníkov  pre prácu s mládežou .

Podľa schválenej novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení objem financií na  záujmové vzdelávanie v centrách voľného času   je  od  1. januára 2013 poukazovaný obciam a mestám podľa počtu detí s trvalým pobytom vo veku od  5 do 15 rokov bez ohľadu na to, či sa v obci, alebo meste CVČ nachádza. Novelou zák. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 668/2004 Z. z. sú od 1. 1. 2013 obciam a mestám prideľované len finančné prostriedky na deti 5 - 15 ročné, s trvalým pobytom na území danej obce, mesta. Každá obec alebo mesto má právo rozhodnúť ako bude záujmové vzdelávanie v centrách voľného času financovať. Zmena financovania centier, ktoré poskytujú výchovu pre deti z iných obcí prináša finančnú neistotu a obavu, ako a kedy sa jednotlivé obce rozhodnú prispieť na ich činnosť za deti z iných obcí, miest. 

V mnohých prípadoch sa obecné a mestské zastupiteľstvá rozhodli ponechať si finančné prostriedky a neposkytnúť ich centrám voľného času, v ktorých deti a mládež z ich obce chodia na záujmové krúžky. Takéto zmeny viedli k zníženiu počtu centier voľného času a k takmer päťdesiat percentnému zníženiu počtu detí a mládeže navštevujúcich záujmové útvary v centrách voľného času na Slovensku. Podobný trend  z uvedených dôvodov zaznamenávame  od školského roka 2013/2014 aj v šalianskom centre.

 

NÁVRHY  A OPATRENIA  K ZLEPŠENIU  ČINNOSTI

 

Klásť dôraz na kvalitu pripravovaných podujatí.

Zamerať činnosť CVČ na podujatia pre rodičov a deti.

Na podujatiach rodinného charakteru spolupracovať s OZ a inštitúciami, ktoré takéto podujatia organizujú.

Ponúknuť programy, podujatia, možnosť využitia voľného času  pre vekovú kategóriu od 5 do 30 rokov, ale aj rodičov a dospelých.

Získať dobrovoľníkov hlavne pre prácu v športových, environmentálnych  záujmových útvarov a záujmových útvarov  zameraných na rozvíjanie pracovnej výchovy a zručností detí a mládeže.

Dokončenie  rekonštrukcií a vybavenia budov centra.

Naďalej   požadovať zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov.

Využívať CMZ a amfiteáter na propagáciu práce jednotlivých záujmových útvarov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Michal Malárik – riaditeľ CVČ Šaľa

 

 

Vypracovala:  Mgr. Alena Demková – zástupkyňa riaditeľa CVČ

             V Šali, 29.septembra 2015

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade:

             V Šali, 29. septembra 2015

 

Príloha č. 1

Rozbor  hospodárenia k 31.12.2014

 

Škola, RO:        Centrum voľného času, Šaľa 

Zriadená dňom:           1.6.1968

Zriaďovateľ:                 Mesto Šaľa

Riaditeľ:                        Ing. Michal Malárik

IČO:                                37 86 37 38

 

Počet zamestnancov -  pedagogických:                           7                                   

/fyzický stav/              -  nepedagogických:                  5

Počet  krúžkov:                                                                     53            

Počet  členov:                                                                        936

Účtovná metóda – Naša organizácia je rozpočtová organizácia, ktorá vedie podvojné účtovníctvo v programe IBEU, a riadi sa Rozpočtovými pravidlami zriaďovateľa- mesto Šaľa, Zákonom o rozpočtových pravidlách č.523/2004 Z. z.. a Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z.

 

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe:

Budovy, stavby

24 914

Stroje, prístroje, zariadenia

3 638

Dlhodobý hmotný majetok

5 939

Hmotný majetok, UP

46 319

Materiál OTE

2106

             

Prijaté dotácie  za účtovnú jednotku

Celkom

205 487

Prenesené kompetencie (VzP)

1 184

z toho

normatívne

 

osobitné dotácie

1 184

Originálne kompetencie (PDFO)

162 287

Vlastné príjmy - celkom

42 016

Vlastné príjmy - vrátené

42 016

 

Výdavky za účtovnú jednotku

Spolu bežné výdavky (600)

205 487

Osobné náklady (610+620+640)

135 007

Prevádzkové náklady (630)

69 296

osobitné dotácie pre žiakov (VzP)

1 184

 

 

 

 

Čo sa týka porovnania s predchádzajúcim rokom 2013, bol veľmi znížený  schválený  rozpočet na rok 2014 a to až o 23 499 eur.        

     Z toho:                                                                                                                                                                                 

Originálne kompetencie  -  dotácie cez rozpočet mesta z PDFO

Položka

Osobné náklady celkom 

                        135 007

611

Tarifné platy 

82 127

612

Osobné príplatky

3 724

612

Ostatné príplatky

3 719

614

Odmeny 

4 272

620

Odvody

40 739

642015

Náhrada mzdy PN

426

642013

Odchodné

0

 

630

Spolu prevádzkové náklady - tovary a služby

69  296

631

Cestovné náklady

1 424

632

Elektrická energia

2 662

 

Teplo a TÚV

20 067

 

Vodné-stočné

1 134

 

Poštovné+telefon+internet

1 066

633

Stroje,prístroje

1 269

633

Potraviny

1 248

633

Materiál

15 244

633

Knihy

1 044

635

Údržba budov,priestorov

1 416

637

Prídel do sociálneho fondu

892

637

Poistné

352

637

Stravovanie zamestnancov

5 354

637

Stravovanie detí – Mestský tábor

3 543

637

Dohody o vykonaní práce 

7 709

637

Poplatky, dane

755

637

Služby

4 117

Každoročne máme najviac finančných výdavkov na spotrebu  tepelnej energie, nakoľko máme veľké priestory, a vo všetkých priestoroch v zimnom období prebieha záujmová činnosť. Z tohto dôvodu by bolo potrebné vymeniť okenné rámy za plastové, čím by sa prispelo k nižšej spotrebe tepelnej energie, a hlavne väčšiemu finančnému šetreniu.

Príjmy školy:

Druh príjmu 

V €

Školné

35 287

Prenájom

6 729

 

 

S P O L U :

42 016

   Výdavky školy – čerpanie príjmov:

Druh príjmu 

V €

633 – Teplo

19 207

633004 – Stroje,prístroje

1 269

633006 - Materiál

13 213

633009 – Knihy, časopisy

915

633011 - Potraviny

971

635006 – Údržba budov

1  416

637002 – Konkurzy a súťaže

308

637004 – Všeobecné služby

4 558

637012 – Poplatky a odvody

159

S P O L U :

42 016

 

Z daného prehľadu je zrejmé, že najviac príjmov naša organizácia prijala za školné poplatky a to vo výške 35 287 €, menej príjmov bolo z prenájmu 6 729  €. Všetky schválené  prijaté príjmy školského zariadenia boli aj vyčerpané vo výdavkovej časti rozpočtu v plnej výške.

Najviac príjmov sa vyčerpalo na spotrebu všeobecného  materiálu a materiálu pre potreby záujmových aktivít nášho zariadenia. Časť príjmov bola čerpaná aj na nákup potravín pre deti letných a jarných prázdninových aktivít.

Sociálny fond   

 

Tvorba za rok 2014

892,24

Zostatok k 31.12.2013

186,46

Doplatok za rok 2012

0

S p o l u

1 078,70

 

 

 

              

Výdavky:                                                    

Príspevok na stravovanie

500

Príspevok na reg. prac. sily

250

Odmena pri výročí

0

Odmena (dôchodok)

0

Ostatné čer.

124,16

Ostatné čer.-Vianočné posed.

186,02

S p o l u

18,52

 

Na záver by sme mohli skonštatovať, že sme museli výrazne obmedziť naše finančné výdavky, nakoľko sme mali veľmi znížený schválený rozpočet oproti roku 2012, čo sa negatívne  prejavilo na prevádzke nášho školského zariadenia, znížili sme  stavy našich zamestnancov a počet  záujmových  útvarov.

 

 Spracované  dňa: 10.3.2015

                                      

 

 

Vypracoval: Bc. Elza Melegová                       pečiatka                   Podpis riaditeľa školy          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

 

Prerokované a schválené v rade školského zariadenia:

 

 

 

Predseda rady  školského zariadenia: Mgr. Radka Putzová        ............................................. V Šali, 7. októbra 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
CMS Design  CMS Design Webdesign ToHoS TOHOS.NET                                                    Mapa stránok / Site Map